תקנון מועדון

לוגו B-FRESH

מועדון לקוחות רשת B-FRESH

 1. מועדון הלקוחות של רשת B-FRESH מתופעל על ידי חב' וליוקארד בע"מ
 2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הרשת. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון ייחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה.

א. הצטרפות

 1. רשת FRESH-B הפועלת תחת שם המותג "B-FRESH" הקימה מועדון לקוחות (להלן "B-FRIEND") ומנפיקה לחברי המועדון כרטיסי חבר (להלן "כרטיס החבר"). דמי החברות יהיו ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר.

3.1. כל לקוח של הרשת רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון. ההרשמה כרוכה בתשלום שנתי שייקבע ע"י הנהלת הרשת מעת לעת.

3.2. כל אדם רשאי להצטרף למועדון הלקוחות "B-FRIEND". כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית (היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים, או יותר, כחבר מועדון).

3.3. רשת B-FRESH רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו/או לא לחדש את חברותו במועדון מכל סיבה שהיא, לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה.

3.4. אדם המצטרף למועדון, תמורת תשלום דמי החברות, יקבל במעמד ההצטרפות את הזכות למימוש ההטבות.

3.5. במידה ובוטלה החברות בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות במועדון או כעבור שנה מיום ההצטרפות או מיום חידוש החברות במועדון, לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי החבר.

3.6. חבר שחברותו אושרה יקבל כרטיס חבר אישי או קוד לאפליקציה שאינו ניתן למכירה או להעברה (להלן "חבר").

3.7. מילוי פרטי הלקוח באפליקציה או באתר החברה בטופס ההצטרפות או במילוי טופס ההצטרפות בסניפי הרשת, יהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה.

ב. הטבות

 1. עם התשלום למועדון, בין אם בהצטרפות למועדון ובין אם בחידוש החברות במועדון, יהא זכאי חבר מועדון לקבל מגוון הטבות המובטחות רק לחברי "מועדון B-FRIEND" בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע. ביניהן הנחה קבועה והטבות כמפורט להלן:

4.1. הטבת צבירת 10% מסך החשבון. הצבירה והמימוש יעשו לפי נספח א' לתקנון

4.2. הטבת יום הולדת: משקה בגודל "רגיל" לבחירה. תקף בחודש יום ההולדת

4.3. הטבת מתחלפות לשיקול הנהלת הרשת

4.4. אין כפל מבצעים

 1. ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.
 2. הרישום הנמצא בידי רשת B-FRESH יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח
 3. רשת B-FRESH רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים ברשת בהתאם לשיקול דעתה.
 4. השימוש בכרטיס או באפליקציה יהיה בהתאם לתקנון זה, כפי שיתעדכן מעת לעת על-ידי רשת B-FRESH ובהתאם להוראות שיופיעו על גבי הכרטיס, בעלון אשר יצורף לו, היה ויצורף, וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון, מעת לעת.
 5. רשת B-FRESH רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו/או ההנחות ו/או הצבירה הכספית מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 6. יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, רישום החבר למועדון מהווה הסכמה מטעמו לקבלת חומר פרסומי מרשת B-FRESH ו/או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים. יחד עם זאת יוכל לבקש הסרה מדיוורים בכל שלב לאחר הדיוור הראשון אליו.
 7. כמו כן, אישור הלקוח במהלך הרישום, ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר ברשת לגבי החבר בקשר עם רכישותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של B-FRESH אשר תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק. המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו/או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור.
 8. ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור, הוא רשאי לדרוש, בכתב, כי שמו והמידע הנוגע אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון ו/או לא יימסר לאדם או לאנשים מסוימים. בנוסף רשאי החבר לדרוש מ-B-FRESH, בכתב, להסיר עצמו מרשימת הדיוור של המועדון.

ג. תוקף החברות במועדון

 1. תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו שנה מיום ההצטרפות
 2. חידוש חברות מותנה בתשלום כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של B-FRESH.
 3. כאשר פג תוקפה של החברות במועדון, לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון.
 4. למען הסר ספק, עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות, וזאת עד לחידוש החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד.
 5. רשת B-FRESH רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר, את תוקף החברות במועדון לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה.

ד. תקשורת שיווקית ופרסומים

 1. דרכי פרסום: הודעות מועדון B-FRIEND, בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת הרשת לבצעם, בתקנון ו/או במפתח ההנחה ו/או בהטבות הנוספות ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו על ידי B-FRESH באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, פרסום על לוח מודעות גלוי לעין בסניפים ו/או באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר האינטרנט של הרשת ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או SMS, הודעות פוש באפליקציה, הכל לפי בחירת הרשת, ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.
 3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של רשת B-FRESH, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של רשת B-FRESH.
 4. למען הסר ספק מובהר כי רשת B-FRESH פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי רשת B-FRESH באשר לאי קבלת פרסום.
 5. כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ רשת B-FRESH באמצעות דואר אלקטרוני ועמוד הפייסבוק הרשמי מבצעים ועדכונים וחומר שיווקי.
 6. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות SMS יפנה לחברה בכתב בבקשה להסיר עצמו מהרשימה.
 7. לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני, יהיה עליו להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני.

ו. במקרה של מחלוקת

 1. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור הטבות שקיבל או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב להנהלת רשת B-FRESH ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
 2. החלטת מנהל רשת B-FRESH ו/או מי שמונה על ידו לשם כך שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו.
 3. במקרה של אובדן כרטיס המועדון, על החבר להודיע ל-רשת B-FRESH בכתב באופן מיידי מרגע היוודע לחבר המועדון על אובדן הכרטיס. בכפוף להודעת חבר המועדון כאמור בסעיף זה, החברה תנפיק לחבר המועדון כרטיס חלופי.
 4. הרשת לא תהיה אחראית על אובדן הטבות, עקב זיוף וגניבה, שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב ל B-FRESH על אובדן הכרטיס או במקרה ולא נמסרה הודעה כאמור.
 5. חבר שאיבד את כרטיס המועדון יוכל להנפיק כרטיס חדש, בהתאם לעלות שתקבע על ידי רשת B-FRESH באותו זמן.

ז. התחייבויות חבר המועדון

 1. חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף ושוטף עימו.
 2. מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות, תהיה זכאית החברה לבטל את הכרטיס, ובנוסף, לבטל את הסכום הצבור באותו כרטיס, ללא אפשרות לממשו.
 3. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

ח. תנאים כללים

 1. רשת B-FRESH שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לשנות, לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק נוסחו החדש. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה. רישומי החברה הינם הקובעים בכל הקשור לתקנון זה.
 2. רשת B-FRESH רשאית לפי שיקול דעתה, לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים, להשתתף במבצע, לפי תנאי תקנון זה.
 3. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את B-FRESH בצורה כלשהי. כל התנהגות של הרשת לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כויתור של B-FRESH על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד.
 4. למען הסר ספק, יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה, לרבות, אך לא רק, המשך חברותו במועדון הלקוחות B-FRIEND.
 5. תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית. הצטרפות חבר למועדון B-FRIEND משמעה כי חבר המועדון קרא ומסכים להוראות תקנון זה.
 6. מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של רשת B-FRESH. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל הרשת לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד הרשת בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 7. רשת B-FRESH הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה.
 8. כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה.
 9. רשת B-FRESH שומרת לעצמה את הזכות להנפיק כרטיסי חבר מסוגים שונים, בתמורה ו/או שלא בתמורה, לכל חברי המועדון או חלקם, הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.
 10. כתובת הנהלת רשת B-FRESH הינה: סחרוב 11, ראשון לציון.
 1. תחרות ”קיר המשאלות“:

א. כל אדם יכול להשתתף בהגרלה פעם אחת. חובה להשאיר שם ומספר טלפון ומשאלה בכדי להשתתף בהגרלה.

ב. הזוכה בתחרות יקבע בהגרלה רנדומלית מבין פתקי המשתתפים.

ג. פרסום הזוכה בתחרות יבוצע עד כשבוע לאחר הפסקת הפעילות.

ד. מימוש הפרס יעשה באמצעות כרטיס חבר מועדון (אשר יתקבל בחינם) ובסניף בו התרחשה הפעילות בלבד. על הזוכה למלא את כל הפרטים הנדרשים להרשמה במועדון בכדי לקבל את הכרטיס.

ה. הפרס בתחרות – שייק מתנה לשנה שלמה מיום קבלת הכרטיס. עד שייק 1 בגודל S ביום.

ו. למימוש ההטבה הזוכה צריך להגיע באופן אישי לסניף. אדם אחר אשר יחזיק בכרטיס לא יוכל לממש את ההטבה.

נספח א' – צבירת ומימוש נקודות

צבירת נקודות

 1. ניצול נקודות שנצברו לזכות חבר מועדון יתאפשר אך ורק בהתאם למפורט בתקנון זה ובפרסומים שונים של החברה.
 2. לזכות החבר ייצברו נקודות בעבור כל רכישה אשר תמורתה שולמה במלואה, באחד מסניפי הרשת או באתר האינטרנט של החברה, למעט רכישה בהנחה כלשהי, או במסגרת מבצעים.
 3. מובהר כי שווי הנקודות יחושב על פי הסכום אותו שילם בפועל חבר המועדון.
 4. מובהר כי בכל מקרה והפירעון המלא של עסקה, בתשלומים או של עסקה בתשלום דחוי, יחול לאחר פקיעת תוקף כרטיס החבר, לא יצברו הנקודות לטובת חבר המועדון.
 5. צבירת נקודות הינה אישית לכל חבר מועדון. לא ניתן להעביר או למכור נקודות לאדם אחר או לחבר אחר או לאחד נקודות בין כמה חברים.
 6. צבירה ומימוש הנקודות תהיה אפשרית רק עבור חבר מועדון שהחברות שלו בתוקף.
 7. צבירת הנקודות מותנית בזיהוי החבר ובהצגת כרטיס חבר.
 8. בכפוף לאמור בסעיף 2 לעיל, שווי הנקודות בעבור כל רכישה, יהיה בשיעור של 10% מהסכום ששולם בפועל בגין עסקת הרכישה.
 9. יובהר כי ביטול העסקה, בגינה ניתנו הנקודות, יביא לגריעת הנקודות אשר נצברו, בגין אותה עסקה.
 10. בהתאם להחלטתה הבלעדית של הרשת היא רשאית להוסיף נקודות לצבירה בקניה של מוצר ספציפי, בכל עת שהיא וללא הודעה מראש.
 11. לצורך המחשה מובהר שאם למשל ערך הרכישה של פריט כלשהו הינו 50 ₪, הרי שמספר נקודות שיצברו לזכות הלקוח בגין רכישה זו, יהיה 5 נקודות או 15 נקודות או 23 נקודות; הכול בהתאם להחלטות הרשת, שניתנות לשינוי בכל עת וללא הודעה מראש.
 12. בנוסף לנקודות כאמור, מפעם לפעם יכול ויינתן לכל חבר בונוס נקודות נוסף:

12.1. נקודות בונוס ייצברו לזכות החבר כמו נקודות שוות ערך כסף לכל דבר ויחולו עליהם כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה.

12.2. החברה תחליט לפי שיקולה הבלעדי על אופן ועיתוי צבירת נקודות הבונוס ותודיע על כך באמצעי הפרסום כפי שמפורט בתקנון זה.

 1. ניתן לצבור סכומים באגורות אך בעת המימוש ניתן לממש רק סכומים במספרים עגולים.
 2. חבר מועדון יוכל לממש את הנקודות שנצברו לטובתו רק בעסקאות אשר יבוצעו על ידו יום עסקים, לאחר העסקה בגינה נצברו לטובתו הנקודות.
 3. לא תיתכן צבירה שלילית של נקודות.
 4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לתקן את מפתח הצבירה ו/או את אופן חישוב הצבירה, ו/או את תוקף הנקודות כאמור לעיל.
 5. כל שינוי ו/או תיקון ו/או עדכון כאמור יהוו חלק בלתי נפרד מתקנון זה ויפורסמו באחת מדרכי הפרסום המפורטות בפרק תקשורת שיווקית שבתקנון, הכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא צורך במתן הודעה מראש.

מימוש נקודות

 1. בכל עת רשאי החבר לנצל את נקודות שנצברו לזכותו לפי היחס של 1 נקודה = 1 ₪ ולשלם עבור מוצר בנקודות כל זאת לפי שווי נקודות שנצברו לזכותו ובלבד תשלום עבור מוצר בנקודות מותנה בקיום מינימום ראשוני של 10 נקודות.
 2. בכל מקרה בו נצברו בחשבון הלקוח יותר מ-10 נקודות, רשאי הלקוח לממש את הנקודות או לשמור אותן על פי רצונו, כל זאת בהתבסס על תנאי המימוש בתקנון.
 3. חברת FRESH-B רשאית על פי שיקולה הבלעדי, לשפר את יחס ההמרה של הנקודות לחבר מועדון ספציפי או לקבוצת חברי מועדון ברכישה של מוצר או מוצרים וזאת מבלי שתידרש ליתת על כך הסבר או דיווח.
 4. מפעם לפעם תפרסם FRESH-B מבצעים בלעדיים לחברי מועדון להלן מבצעי המועדון אופי המבצעים והתנאים המסחריים שלהם ייקבעו על פי שיקול דעתה הבלעדי של FRESH-B לדוגמא:

4.1.      הנחות גבוהות יותר ממבצעי הנחות ללקוחות שאינם חברי מועדון

4.2.      צבירת כפל נקודות ברכישה של מוצר ספציפי.

4.3.      העברה של נקודות ללקוח אחר.

4.4.      זיכוי בעת הרכישה של חברות במועדון.

4.5.      מוצר במתנה

 1. הדוגמאות המצוינות מעלה הן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.
 2. בכל מקרה אין אפשרות לקבל ולהשתמש בנקודות במקרה שחלה על אותה רכישה או חלקה, מבצע ו/או הנחה אחרת, בחזקת – "אין כפל מבצעים".
 3. כל הטבה (הן הקבועות והן המשתנות) הניתנת לחברי המועדון הינה חד פעמית, למימוש על ידי בעל הכרטיס , הטבה אחת בכל ביקור בלבד. אין כפל מבצעים.
 4. השימוש בנקודות או מימוש זכות לכל הטבה שהיא במסגרת המועדון, מותנה בהצגת כרטיס מועדון בתוקף / מספר טלפון מזהה וכן עומדת לזכותנו האפשרות לדרוש תעודה מזהה של בעל הכרטיס.
 5. נקודות אשר נצברו יישמרו לזכות חבר המועדון במשך עד שישה חודשים מתפוגת תוקף הכרטיס, כפי שיופיע ברישומי החברה. בכדי לממש נקודות אלו על החבר לחדש את תוקף החברות שלו במועדון.
 6. במידה וחבר מועדון לא מימש נקודות, תוך שישה חדשים ממועד תפוגת תוקף הכרטיס, ימחקו נקודות אלו מרישומי הנקודות שעומדות לזכותו של אותו חבר מועדון, ולחבר המועדון לא יהיו כל טענות כנגד החברה ו/או המועדון בגין נקודות שנמחקו כאמור, בגין אי מימושן עד למועד שנקבע.
 7. מימוש הנקודות מתאפשר אך ורק בצירוף תעודה המזהה את הלקוח ואך ורק בסניף.
­­