דלג לתוכן המרכזי

תקנון מועדון לקוחות רשת "B-FRESH"

להורדת הקובץ doc

ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של המותג B-FRESH בניהולה של חברת פרש אנרג'י בע"מ (להלן: "חברה" / "הרשת")

 1. מבוא
  1. מועדון הלקוחות של רשת "B-FRESH" מתופעל על ידי חב' וליוקארד בע"מ
  2. תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון הרשת.
  3. התקנון מהווה תנאי להצטרפות למועדון הלקוחות וכל לקוח המצטרף כחבר מועדון, מצהיר ומאשר כי קרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וכי הוא נותן את התחייבותו הבלתי חוזרת לכל האמור בו. 
  4. לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו, בעצם ההצטרפות, את כללי תקנון זה על כל תנאיו, הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם תנאי ההצטרפות ו/או תנאי החברות ו/או כל תנאי אחר המנוי ומצוין בתקנון זה.
  5. השתתפות במועדון הלקוחות וקבלת ההטבות מכוח השתתפות זו, תהא בהתאם ובכפוף לקבלת מלוא התנאים המפורטים בתקנון זה וכפי שיופיעו מעת לעת.
  6. כל חבר מועדון אחראי להתעדכן בהוראות תקנון זה כפי שיהיו מעת לעת ובכל ההטבות המגיעות לו.
  7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  8. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות תקנון זה ו/או חלק מהם לרבות שינוי הטבות המגיעות ו/או יגיעו לחברי מועדון הלקוחות בכל עת ובכל דרך שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 
  9. החברה תודיע על השינויים אשר יהיו מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובאמצעות אמצעי הדיוור העומדים לרשותה ו/או לרבות אלו ציינו חברי המועדון בעת שנרשמו למועדון.   
  10. החברות במועדון ו/או המימוש בהטבות הניתנות – תקפות לכל סניפי רשת B-FRESH במדינת ישראל בלבד, למעט B-FRESH בית חנינה ואל זהרה במזרח ירושלים, זכיין נוסע "פוד טראק", אירועים וסניפים נוספים ככל ויצוינו מפורשות בתקנון, מעת לעת. 
  11. לקוח שהצטרף למועדון הודיע לחברה על ביטול הצטרפותו וחברותו במועדון בתוך 14 ימי עסקים ממועד הצטרפותו. במקרה שנשלחה הודעת ביטול כאמור, יוחזרו לחבר המועדון המבטל דמי החבר ששולמו על ידו. 
 1. הגדרות
  1. "מועדון לקוחות" – מועדון הלקוחות של החברה. 
  2. "האתר" – אתר האינטרנט של החברה בכתובת  WWW.B-FRESH.ORG.IL ו/ או כל אתר אחר של החברה.  
  3. "האפליקציה / יישומון" – אפליקציית B-FRESH
  4. "תקופת החברות" – ללא הגבלת זמן, אלא אם הודיע אחד הצדדים על ביטול החברות כאמור להלן. במקרה בו בחר הלקוח להודיע על ביטול החברות, תבוא תקופת החברות לסיום תוך 14 ימי עסקים ממועד שליחת ההודעה. במקרה בו בחרה החברה להודיע ביטול החברות, תיכנס הודעת הביטול לתוקפה תוך 30 ימים ממתן ההודעה ללקוח ובלבד שמתן ההודעה מצד החברה לא נשלחה ללקוח לפני תום 12 חודשים ממועד ההצטרפות.
  5. "דמי הצטרפות" – סכום חד פעמי הנדרש מהלקוח לתשלום עבור הצטרפות למועדון כחבר מועדון למשך תקופת החברות בסך של 50 ₪ או בכל שיעור אחר כפי שיקבע על ידי החברה ויהיה בתוקף במועד ההצטרפות למועדון.  
  6.  "הטבות" – הטבות הניתנות לחברי מועדון B-FRESH כהגדרתן בסעיף 6 לתקנון.
  7. "חבר מועדון פעיל" – מי שהצטרף למועדון בהתאם לסעיף 3 לתקנון.
  8. "מועד ההצטרפות"- המועד בו הלקוח הצטרף למועדון הלקוחות ושילם את דמי החבר.
  9. "גיפט קארד" – כרטיס מתנה שניתן לרכוש בסניפי הרשת בלבד.
   1. לקוחות שרכשו גיפט כארד עד לתאריך 01/04/20 רשאים לממש את כספי הטעינה, אך אינם רשאי להטעין טעינה חדשה. יובהר, כי הגיפט קארד אינו ניתן להמרה לכסף ולא יינתן עודף בגין שימוש חלקי. עם מימוש הכספים ו/או חלקם, סכומם יופחת מהכרטיס בהתאם. 
   2. למען הסר ספק, הגיפט קארד אינו מהווה "כרטיס חיוב" כהגדרתו ע"פ חוק כרטיסי חיוב תשמ"ו-1986.
   3.  המחזיק בגיפט קארד רשאי לממש את הכספים הטעונים בו על ידי רכישת מוצרי החברה בכל סניפיה בישראל. 
   4. המחזיק בגיפט קארד יוכל לממש את זכויותיו על פי הכרטיס בתוך שנתיים מיום הנפקתו, בכפוף להצגת הכרטיס והפחתת סכומי הרכישה.   
   5.  החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את תנאי הכרטיס, לרבות תוקפו, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לאחר מסירתו למחזיק הכרטיס ו/או תוך כדי תקופת מימוש הכרטיס וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת. 
   6. "נקודות צבירה" 
   7. חבר מועדון יהיה זכאי לצבור נקודות זכות בגין רכישת מוצרי החברה, ולממש את נקודות הזכות ברכישת מוצרי החברה, בהתאם לתנאים המפורטים להלן. סכומי הרכישה המזכים בנקודות זכות ושווי כל נקודת זכות, מפורט בנספח א' לתקנון, כפי שישתנה מעת לעת. 
 1. החברה שומרת על זכותה לעדכן מעת לעת את כמות נקודות הזכות שניתן יהיה לצבור בכל רכישה ואת תנאי הצבירה, ובלבד שכל שינוי כאמור יחול על הלקוח רק ביחס לרכישות עתידיות ולא יפגעו בכמות הנקודות שנצברו על ידו עד לשינוי כאמור, וכי הודעה על שינוי כאמור תימסר לחברי המועדון 14 ימים לפחות לפני כניסת השינוי לתוקפו.
 2.   רכישה או קבלת מוצר באמצעות מימוש נקודות זכות, מימוש שוברים, פיצוי, הטבה המגיעה לחברי מועדון או הטבה כללית הניתנת ללקוחות החברה או בכל דרך אחרת בה לא נדרש תשלום במזומן או באשראי בגין המוצר, לא תזכה את הלקוח בצבירת נקודות זכות.  
 3. רכישה ושימוש בגיפט קארד לא תזכה את הלקוח בצבירת נקודות זכות לרכישת מוצרים, אלא אם החברה תודיע אחרת.  
 4.  נקודות הזכות יצברו לטובת חבר המועדון בחשבון אחד, ולא ניתן יהיה להעבירן לצד ג' כלשהו, לרבות לקוח אחר של החברה או חבר מועדון אחר, לסחור בהן, או להמירן למזומן. 
 5. רישומי החברה ביחס לכמות נקודות הזכות שנצברו לטובת חבר המועדון, יהוו ראיה לכאורה לכמות הנקודות האמורה ולחבר המועדון לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.  
 6.  נקודות הזכות שיצברו לטובת הלקוח יהיו ניתנות למימוש רק ברכישה הבאה שלאחר הרכישה שזיכתה את חבר המועדון בנקודות הזכות, ובכפוף להצגת כרטיס המועדון  או תעודה מזהה של בעל כרטיס המועדון. 
 7.   מימוש נקודות הזכות יתאפשר בעבור כל סכום שצבר הלקוח כזכות. לא ניתן יהיה לחלק את התשלום בגין רכישת מוצר, כך שחלקו ישולם באמצעות מימוש נקודות זכות וחלקו באמצעות מזומן או כרטיס אשראי. 
 8.  בכל מקרה של ביטול עסקה, יבוטלו באופן אוטומטי כל נקודות הזכות שנצברו לטובת הלקוח בגין הרכישה שבוצעה במסגרת העסקה שבוטלה. 
 9. מובהר, כי נקודות הזכות יהיו ניתנות לצבירה ולמימוש בהתאם לתנאים המנויים בתקנון זה ולמשך כל תקופת החברות.  
 1. "התקנון" –  תקנון המועדון כמפורט במסמך זה.
 1. התנאים להצטרפות למועדון הלקוחות 
  1. חבר מועדון הינו כל אדם פרטי (יחיד בלבד) אשר מלאו לו 18 שנים, או 16 שנים באישור הוריו, אשר שילם בגין החברות במועדון דמי הצטרפות בסך של 50 ₪ (או סך אחר כפי שיעודכן מעת לעת ע"י החברה, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי) מילא טופס בקשה להצטרפות למועדון, אישר את תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה והוא עומד (ויעמוד בכל תקופת חברותו במועדון) במכלול תנאי החברות במועדון בהתאם להוראות תקנון זה.
  2. תשלום דמי החברות במועדון הלקוחות יוכל להיעשות באמצעות כרטיסי אשראי או במזומן בלבד לפי בחירת החבר. 
  3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם, בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. 
  4. לא תינתן חברות ללקוחות שאינם פרטיים כגון: תאגידים, מוסדות, ארגונים, בתי עסק וכדומה. 
  5. בכפוף להוראות הדין, החברה שומרת על זכותה שלא לאפשר לכל אדם, להצטרף למועדון ולהיות חבר מועדון, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתחול עליה חובה לנמק את סירובה. כל אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית, אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים, או יותר, כחבר מועדון. 
  6. הצטרפות למועדון הלקוחות תבוצע על-ידי הגעה לאחד מסניפי הרשת, דרך אתר האינטרנט של הרשת או אפליקציית הרשת. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לצרף לקוחות המעוניינים בכך בכל דרך אחרת שתבחר באופן ידני או ממוחשב . הצטרפות למועדון הלקוחות מותנית במסירת פרטים שיקבעו על ידי החברה מעת לעת. במקביל יתבקשו המצטרפים לתת אישור לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים ואחרים ,באמצעי המדיה השונים.
  7. ההצטרפות למועדון נעשית על בסיס אישי בלבד, כאשר המצטרף הוא זה שמוסר את כל פרטיו האישיים. למען הסר ספק, לא ניתן לצרף אדם אחר כחבר במועדון אף אם ניתנה הסכמתו לכך. על כל מצטרף לתת את פרטיו האישיים המלאים והנכונים ללא שימוש בשמות בדויים. 
  8. הצטרפות למועדון תעשה באמצעות מסירת פרטים מזהים (שם, מספר תעודת זהות , עיר מגורים, מספר טלפון נייד) ותשלום דמי החבר במזומן, או באשראי בלבד. סמוך למעמד ההצטרפות למועדון הלקוחות, יקבל כל לקוח הודעה טקסט לטלפון הנייד, אותו מסר במעמד ההצטרפות, ובו יתבקש לאשר את תנאי המועדון וכמו כן, לאשר קבלת הודעות לגבי מבצעים והטבות. יובהר כי לקוח שלא יאשר את תקנון המועדון, לא ייחשב כלקוח מועדון פעיל ולא יוכל ליהנות מהטבות, לקבלן ו/או לממשן וכן לא לצבור ו/או לממש נקודות. עוד יובהר כי לקוח שאינו מעוניין בקבלת הודעות לגבי מבצעים והטבות, יוכל להודיע על כך לחברה ו/או להסיר עצמו מרשימת התפוצה.  
  9. האחריות למסירת הפרטים הנכונים של הלקוח במעמד ההצטרפות או חידוש החברות, לרבות פרטי התקשרות וכן לעדכון החברה בגין כל שינוי שיחול בפרטים אלו, חלה על הלקוח בלבד, ולא תהיה לו כל טענה בעניין זה כלפי החברה, לרבות 

במקרה של אי דיוור ו/או אי מסירת עדכונים ו/או הודעות ו/או אי קבלת כרטיס חבר ו/או אי קבלת הטבות מחמת טעות ו/או אי עדכון בפרטים האמורים.

 1. כל חבר מועדון יהיה האחראי הבלעדי לעדכון פרטיו בכל מקרה של שינוי מספר נייד, כתובתו, כתובת  דוא"ל או כל פרט רלוונטי אחר. עדכון הפרטים יבוצע באמצעות פנייה לשירות הלקוחות של הרשת, לאחר וידוא הפרטים באמצעות שאלות מזהות ו/או קבלת קוד מזהה שבאמצעותו ניתן להתחבר לאפליקציה. לא תשמע כל טענה כלפי החברה ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות המועדון, מחמת טעות במסירת פרטי הזיהוי ע"י הלקוח. מובהר כי אי עדכון או איחור בעדכון פרטים כאמור, עלול לשלול מהחברה את היכולת לעדכן במועד ו/או בכלל את חבר המועדון בפרטיהם של מבצעים, הטבות, פרסומים והודעות למיניהם ובמקרה כזה החברה לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן זכויות שיגרם לחבר המועדון עקב כך. 
 2. אנשים אשר גילם אינו עולה על 18 והמבקשים להתקבל כחברים במועדון, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם בכתב לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון. 
 3. חבר המועדון מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטי חבר המועדון וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. חבר המועדון מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטיו לצורך האמור בתקנון זה כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.  
 4. החברות במועדון הינה אישית והזכויות מכוחה מוקנות אך ורק לחבר המועדון, אשר פרטיו מופיעים ברישומי המועדון, כפי שנמסרו על-ידי החבר במעמד ההצטרפות למועדון ובכפוף לתנאים והמגבלות המפורטים בתקנון זה.  
 5. החברות במועדון הינה אישית ולא ניתנת להעברה בצורה כלשהי ,לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. אימות החברות במועדון יעשה באמצעות הצגה פיזית של פרטי החבר באפליקציית B-FRESH, בנייד האישי של חבר במועדון ו/או באמצעות תעודה מזהה, הזדהות טלפונית ע"י שיחה מזוהה ממספר הנייד של חבר המועדון ו/או בדרך אחרת שתקבע מעת לעת, והכל בהתאם לשיקול דעתה של הרשת ו/או מי מטעמה. 
 6. יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, עם ההצטרפות למועדון הלקוחות, מאשר חבר מועדון הלקוחות כי ידוע לו שהחברה תפנה אליו, בכל אמצעי תקשורת, לרבות, אך לא רק, תדוור לו חומרים פרסומים ואחרים בקשר עם פעילות המועדון לרבות שיתופי פעולה של המועדון עם צדדי ג', באמצעי המדיה השונים לרבות דואר אלקטרוני, מסרוני SMS וכו', והוא מאשר לחברה באופן מפורש לעשות כן. 
 7. בעת הצטרפות למועדון, חבר המועדון מסכים כי פרטיו יישמרו בכתב ו/או במדיה דיגיטלית על פי החלטת החברה מעת לעת. מסירת הפרטים תלויה ברצונו ובהסכמתו החופשית של חבר המועדון.
 1. בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור חבר המועדון כמפורט לעיל, יישארו בידי החברה ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה. 
 2. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר המועדון וכן לשמור פרטים ונתונים שהתקבלו במסגרת פעילות החבר המועדון ו/או השתתפותו בהטבות ו/או הרגלי הצריכה, החל לצרכים פנימיים ו/או שיווקיים ו/או מסחריים ולרבות לצורך דיוור ומשלוח פרסומים ומידע, בדואר רגיל, בדואר אלקטרוני, מסרון, באמצעות "עוגייה" (COOKIES) ו/או בכל אמצעי התקשרות אחר, לרבות אודות הטבות המוצעות לחברי המועדון, בין אם על-ידי ההנהלה, בין על-ידי מי מטעמה ובין על-ידי צדדים שלישיים. ברכישת כרטיס חבר, נותן חבר המועדון את הסכמתו המלאה לשימוש בפרטיו כאמור לעיל. 
 3. מובהר, כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של B-FRESH, ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לחברה, יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שהמסעדה מפיצה ו/או תפיץ בעתיד, הכל בהתאם לתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008, וזאת באשר למבצעים, הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו/או יוענקו בעתיד לחברי המועדון, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או SMS שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי המועדון של B-FRESH.
 4. למען הסר ספק מובהר כי B-FRESH פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי B-FRESH באשר לאי קבלת פרסום.
 5. החברה וכל מי מטעמה אינם אחראים בשום צורה ואופן לכל התקשרות, מכל מין וסוג שהוא, בין חבר מועדון כלשהו לבין צד ג 'כלשהו, לרבות במסגרת ו/או על-פי פרסומים כלשהם שהופצו ו/או נשלחו על-ידי ההנהלה. כל התקשרות כאמור לקבלת שירות או לרכישת מוצר תהא באחריותו הבלעדית של נותן השירות או המוצר כאמור והחברה אינה ולא תהיה אחראית לטיבם של השירותים ו/או איכותם של המוצרים אשר יסופקו לחבר המועדון, אם בכלל.  
 6. חבר מועדון רשאי בכל עת להודיע לחברה על סירובו לקבל דיוור, ולחזור בו מהסכמתו שניתנה לכך הודעת הסירוב כאמור תינתן בכתב. ניתן לבצע הסרה מדיוור באמצעות אמצעי המדיה השונים כגון :  דוא"ל לשירות לקוחות / SMS / ניוזלטר. באחריות חבר המועדון לוודא כי הודעתו נמסרה כראוי לחברה וטופלה בהתאם. יודגש, כי כל לקוח שאינו מעוניין לקבל מסרונים מסוג PUSH באפליקציה, יבצע זאת במועד התקנת האפליקציה ו/או דרך 'הגדרות' האפליקציה במכשיר הסלולרי. 
 7. חבר מועדון לא יעשה, יעודד, יקדם, ינחה ו/או יסייע לאחר לעשות בשירותי החברה  ו/או בחברות במועדון כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק לחברה ו/או לכל צד שלישי, וכן לא יתחזה לאחר ו/או יעשה שימוש באמצעי תשלום של צד ג' ו/או שלא עלפי דין ו/או יפתח חברות במועדון שלא בעבורו או לשימוש האישי והמשפחתי בלבד.  חבר מועדון ישפה את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, נושאי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות סבירות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל 

הוצאה סבירה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית) הנובעים מ- ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם חברותו במועדון ו/או הפרה של הדין או תנאי השימוש על-ידו. 

 1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע .הפסקת פעילויות המועדון ביוזמת החברה תאפשר לחבר לממש את נקודות הזכות שצבר כאמור בתקנון. 
 1. סיום ביטול החברות במועדון הלקוחות 
 1. כל חבר מועדון יהיה רשאי להפסיק את חברותו במועדון, בכל עת בהתאם להוראות הדין החלה באותה עת. הודעת החבר על הפסקת חברותו במועדון תחשב כהודעת ויתור על זכויותיו והטבותיו שנצברו במועדון הלקוחות, כמו כן, החבר לא יהיה זכאי לקבלת החזר דמי החבר שנגבו.
 2.  כל חבר המעוניין לבטל את החברות במועדון יודיע על כך באמצעי המדיה השונים כגון: טלפון ו/או הודעת מייל לשירות הלקוחות של הרשת ו/או הודעה דרך אתר B-FRESH. באחריות כל חבר מועדון לוודא כי הודעתו אכן התקבלה במשרדי ההנהלה וטופלה.  
 3. בכפוף לכל דין, החברה תהא רשאית להפסיק באופן מידי חברותו של כל חבר במועדון, ו/או לעכב ו/או לשלול ממנו הזכות לקבל את ההטבות כולן או חלקן, אם ביחס לאותו חבר מועדון יתעורר חשד אצל החברה בלי שיהא עליה לנמק את החלטתה זו, בכל אחד מהמקרים הבאים: (א) חבר המועדון הפר או לא עמד בתנאי מן התנאים המפורטים בתקנון; (ב) שימוש לרעה בחברות במועדון אי תקינות, זיוף ומרמה; (ג) העברת פרטי החבר למי שפרטיו שונים מהפרטים שנמסרו בעת הגשת בקשת ההצטרפות; (ד) התנהגות לא הולמת של חבר המועדון בעת ביקור באלו מסניפי הרשת; (ה) בכל מקרה אחר שיראה לנכון לחברה. מובהר כי היה ובוטל כרטיס החבר ו/או הופסקה חברותו של החבר במועדון, לא יהיה זכאי החבר להחזר כספי כלשהו.
 4. החברה שומרת על זכותה לסיים את תכנית מועדון הלקוחות, ובפרט את הטבת צבירת נקודות הזכות, הפסקת פעילות המועדון ביוזמת הרשת תאפשר לחבר מועדון לממש בתקופת ההודעה את הנקודות ו/או ההטבות שצבר כאמור בתקנון זה, ובלבד שהודעה כאמור לא תינתן בטרם חלפה תקופה של 14 ימים ממועד ההצטרפות אולם במקרה כאמור, יושבו ללקוח דמי חבר או דמי חידוש ששילם להצטרפות. עם מתן הודעת הפסקת הפעילות רשאית הרשת שלא לצרף חברים חדשים. 
 5. בסיום תקופת החברות במועדון מכל סיבה שהיא, לא ניתן יהיה עוד לצבור הטבות בקניה ו/או לממש הטבות קיימות. היה ולא מימש חבר מועדון את החברות או ההטבות המוקנות בו כאמור לא תהיה לחבר מועדון הלקוחות כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה לקבלת פיצוי כספי /או שווה כסף בגין ההטבות שפקעו ו/או לא נוצלו.  
 1. תנאי ההטבות הניתנות לחברי מועדון הלקוחות 
  1. החברות במועדון אינה מקנה כפל מבצעים ו/או הנחות ו/או הטבות אלא אם החליטה על כך החברה וציינה זאת מפורשות.
  2. הזכאות להטבות הניתנות, מותנית בהצגת תעודה מזהה, כרטיס חבר תקף ותקין או בהצגת האפליקציה עם פרטי החבר, בכל ביקור באחד מסניפי הרשת. חברות המועדון תזכה בהטבות, אך ורק את חבר המועדון שפרטיו מופיעים על גבי כרטיס החבר או האפליקציה ובתנאי שאותו חבר מועדון מתארח בפועל בסניף מסניפי הרשת, בעת קבלת ההטבה, כל כרטיס חבר יזכה את בעליו בהטבה אחת בלבד.  
  3. חברי מועדון לא יהיו זכאים לכפל הטבות לרבות כאלו, שאינן נובעות מהחברות במועדון ללא יוצאים מן הכלל, ויהיו רשאים לעשות שימוש, על-פי בחירתם, באחת מההטבות להן הם זכאים. התשלום עבור העסקה יבוצע במזומן או בכרטיס אשראי בלבד, לא יינתנו הטבות ברכישה בשובר או בכרטיסי חברות אלא אם כן הנהלת הרשת החליטה אחרת.  
  4. החברה רשאית להפסיק או לשנות ללא הודעה מוקדמת כלשהי את אופי ו/או גובה  ההטבות שניתנות  ויינתנו  לחברי המועדון ו/או להחליף ו/או לערוך שינויים כלשהם בהטבות להם זכאים חברי המועדון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. הטבות מהן חברי המועדון זכאים ליהנות יפורסמו על-ידי ההנהלה באמצעים פרסומיים על-פי שיקול דעת החברה. 
  5. יובהר, כי מלוא ההטבות ו/או ההנחות אשר יינתנו יעוגלו לשקלים מלאים בחשבון, קרי, בסכום שהינו  50 אגורות ומעלה – סכום ההנחה יעוגל כלפי מעלה (לדוגמא בסך 25.50 ₪ בחשבון יעוגל ל 26 ₪) במקרה  בו סכום החשבון כולל 49 אגורות ומטה, הסכום יעוגל כלפי מטה (לדוגמה בסך 25.40 ₪ יעוגל ל 25 ₪ ) 
  6. כל ההטבות לא יהיו ניתנות לניצול במועדים ואירועים מיוחדים ו/או כל מועד אחר עליו תחליט החברה.  
  7. חברי המועדון יהיו זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון, להשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת על ידי החברה להלן: "ההטבות" או "ההטבה", לפי העניין, מטבע הדברים, ההנהלה אינה מתחייבת כי ההטבות המשתנות מעת לעת, יהיו זהות בערכן הכלכלי ו/או הכספי, לאורך כל תקופת החברות במועדון, ההנהלה גם אינה מתחייבת כי כל ההטבות לכלל חברי המועדון יהיו שוות בערכן לכלל החברים. 
  8. אין כפל מבצעים ולא ניתן לפצל הזמנה – כאשר מתקיימים שני מבצעים במקביל, מבצע מועדון ומבצע נוסף כגון: כרטיסי חברות (לרבות תן ביס, סיבוס, אחר) שת"פ חיצוני לרבות שוברים מתנה כלשהם, הטבות למחזיקי כרטיסי אשראי שונים, קופוני הנחה של הרשת וכל הטבה אחרת נוספת, יהיה על חבר המועדון לבחור מבצע/הטבה אחת בלבד למימוש.  
  9. חברי מועדון אשר ברשותם כרטיסי חבר – בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס החבר, על חבר המועדון לפנות לשירות הלקוחות ולמסור פרטים נדרשים ואמצעי מזהה אחר לטובת החברות במועדון ו/או להוריד את אפליקציית B-FRESH על מנת להנות מההטבות ו/או הנקודות אשר נצברו בכרטיס החבר, ככל ונצברו.
 1. הטבות הרשת 

עם התשלום למועדון, בין אם בהצטרפות למועדון יהא זכאי חבר מועדון לקבל מגוון הטבות המובטחות רק לחבר מועדון B-FRESH פעיל בהתאם לקביעת החברה, ובכפוף לתנאי המבצע. ביניהן הנחה קבועה והטבות כמפורט להלן:

 1. צבירת נקודות זכות בגין כל רכישה בכל אחד מסניפי החברה ו/או באתר ו/או באפליקציה, וכנגד הצגת כרטיס מועדון בתוקף במועד התשלום בסניף בליווי תעודה מזהה של חבר המועדון (ברכישה באתר ו/או באפליקציה ההזדהות כחבר מועדון בתוקף תיעשה באמצעות הזנת פרטי הלקוח), יצבור הלקוח נקודות זכות בשווי 10% מסכום הרכישה שישולם בפועל במעמד הרכישה (הסכום הקובע הוא סכום הרכישה ולא מחירם המלא של המוצרים המופיע בתפריט) ובלבד שהסכום שולם במזומן או בכרטיס אשראי, ולא בכל אמצעי אחר. כל נקודת זכות היא שוות ערך ל 1 ₪ בלבד למימוש. הנקודות תקפות לשנה מיום צבירתם. אין צבירה על עסקיות ואין כפל מבצעים ואין אפשרות לצבור מעל 100 נקודות.
 1. הטבת הצטרפות, מוצר חינם למצטרפים חדשים כל חבר מועדון חדש יהיה זכאי לקבלת הטבה של מוצר חינם ממגוון המוצרים בתפריט הקיים ברשת, בשווי של עד 30 ₪  (שלושים שקלים ) הטבת מוצר חינם תינתן למצטרפים חדשים בלבד ותעמוד לרשותם במעמד ההצטרפות בלבד, פעם אחת בלבד ובמשך כל תקופת החברות. יובהר כי לא יינתן החזר או זיכוי בגין מוצר חינם שעלותו נמוכה מסכום של 25 ₪ 
 2. הטבת מוצר שני ב-50% כל חבר מועדון חדש יהיה זכאי לקבלת הטבה של מוצר שני ב-50% הנחה  ממגוון המוצרים בתפריט הקיים ברשת, בשווי של עד 13.5 ₪  (שלושה עשר שקלים וחצי ) הטבת מוצר שני ב-50% הנחה תינתן למצטרפים חדשים בלבד ורק לאחר 24 שעות ממועד ההצטרפות ותעמוד לרשותם פעם אחת בלבד ובמשך כל תקופת החברות. יובהר כי לא יינתן החזר או זיכוי בגין מוצר חינם שעלותו נמוכה מסכום של 13.5 ₪ 
 3. ההטבת יום הולדת  חבר מועדון יהיה זכאי בחודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו, לקבל משקה M מדיום מתנה מהמשקאות המוצעים בתפריט הקיים, ללא תוספות, בסניף בו תמומש ההטבה בכפוף לקיומו במלאי הסניף במועד המימוש.  יום ההולדת בסעיף זה, הנו יום ההולדת החל בתאריך הלועזי של בעל הכרטיס כפי שמופיע בתעודה המזהה, ובכפוף לתאריך יום ההולדת אשר מסר חבר המועדון במעמד ההצטרפות ו/או החידוש.  ההטבה תהא ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, במהלך החודש הקלנדרי בו חל יום הולדתו. כך לדוגמה לקוח שיום הולדתו חל ב-15 בחודש ינואר, יוכל לממש את הטבת יום ההולדת החל מ-1 בינואר ועד ל-31 בינואר. הטבת יום הולדת שלא מומשה בתקופה שננקבה לעיל, תפקע ולא יינתן כל החזר או פיצוי בגינה. 
 4. הטבות כלליות – בנוסף להטבות המנויות לעיל, חברי המועדון יהיו זכאים ליהנות ממבצעים ייחודיים ומהטבות לחברי המועדון שהחברה תחליט עליהם על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי אין באמור כדי להוות התחייבות מצד החברה להוסיף על ההטבות המנויות לעיל, הטבות נוספות או מבצעים כלשהם, וכל החלטה בעניין, לרבות ביחס לטיב ההטבות/מבצעים, או לכמויות נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
 1. ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.
 2. הרישום הנמצא בידי B-FRESH יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח.
 3. B-FRESH רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים ברשת בהתאם לשיקול דעתה.
 1. תנאים כללים למימוש ההטבות 
 1. ניתן לממש את הטבות המועדון כל עוד החברות במועדון בתוקף והלקוח מוגדר כלקוח מועדון פעיל.
 2. חבר המועדון יהיה זכאי למימוש ההטבות אך ורק בתוך תקופות המימוש המצוינות  ביחס לכל הטבה.
 3. ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו/או להמירו למזומן ו/או להחזר כספי אחר.
 4. הרישום הנמצא בידי B-FRESH יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח.
 5. B-FRESH רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים ברשת בהתאם לשיקול דעתה.
 6. לא יינתנו הטבות או צבירות בדיעבד על רכישות מזכות שבוצעו לפני ההצטרפות למועדון ו/או עקב אי הזדהות עם חבר מועדון בעת התשלום. 
 7.  מימוש ההטבות מותנית בקיומם של המוצרים הניתנים במסגרת ההטבות במלאי של הסניף בו מבקש הלקוח לממש את ההטבה. 
 8.  רכישת מוצר החברה במסגרת הטבות ו/או מבצעים הניתנים לחברי המועדון תיעשה אך ורק באמצעות תשלום במזומן או באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות נקודות זכות בכפוף לתנאי תקנון זה ולמעט אם החברה תודיע אחרת, ולא יתקבל כל אמצעי תשלום אחר, לרבות, קופונים, שוברים, תווי שי, כרטיסי הנחה וכיו"ב. 
 9. כל הטבה ניתנת למימוש פעם אחת בלבד, אלא אם צוין במפורש אחרת בתנאי ההטבה.
 10. במקרה של רכישת מספר מוצרים בעסקה אחת בה ניתנת ההטבה, ההטבה תינתן על המוצר הזול ביותר מבניהם בלבד, אלא אם צוין אחרת בתנאי ההטבה. 
 11.  ההטבות הינן אישיות לחברי המועדון ואינן ניתנות להעברה, המחאה, שיעבוד, מכירה, הסבה, המרה, החלפה וכיו"ב.  
 12. אין כפל מבצעים
 13. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ולשנות את ההטבות ו/או את מחיריהן ו/או עלותן ו/או להציע הטבה חלופית, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות  לאחר מסירתן לחברי המועדון ו/או תוך כדי תקופת מימוש ההטבות, ובלבד שאם הדבר נעשה לאחר שמידע על ההטבות נמסר לחברי המועדון, תימסר להם הודעה על כך לפחות 14 ימים לפני כניסת השינוי לתוקף. 
 1. שונות
 1. אבטחת מידע ושמירה על פרטיות – החברה או מי מטעמה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון, והכל בהתאם להוראות הדין החל עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מוחלטת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה ו/או אשר מקורם בטעות או תקלה טכנית. ניתן להתעדכן במדיניות הפרטיות המצויה באתר החברה ובאפליקציית הרשת. 
 2. הלקוח מאשר מראש כי בכל מקרה של נזק כלשהו, גובה הפיצוי לו יהיה זכאי (ככל ויוחלט ע"י החברה שזכאי) יהיה בהתאם לנזק שיוכח ע"י הלקוח כי נגרם לו באופן ישיר ובכל מקרה יוגבל עד לגובה הסכום אשר שולם ע"י הלקוח בעבור הכרטיס מועדון, ובהפחתת סכומי שווי ההטבות שנוצלו (או התקבלו) ע"י הלקוח, ככל ונוצלו.
 3. דרכי מסירת הודעות מהמועדון לחברי המועדון, בכל דבר ועניין, ייעשו באופן ובדרך  שייקבע על ידי החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור, פרסום בסניפי החברה השונים ו/או בפרופיל המשתמש של החברה ברשת החברתית פייסבוק ו/או באמצעי תקשורת כלשהו שנמסר על ידי חבר המועדון בעת הצטרפותו ו/או חידוש חברותו במועדון הלקוחות ו/או באמצעות דיוור ישיר ו/או באתר האינטרנט של החברה ייחשב כמסירת הודעה לחברי המועדון, ולחברי המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם מסירת הודעות כאמור לעיל.  
 4.  דרכי מסירת הודעות מחברי המועדון לחברה בכל דבר ועניין, ייעשו באמצעות פנייה לאתר הבית של החברה: www.B-fresh.org.il בעמודת צור קשר/ שירות לקוחות, או באמצעות דואר אלקטרוני: info@B-fresh.org.il
 5. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בקשר למועדון, תגברנה הוראות התקנון, למעט אם נאמר באותו פרסום אחרת.  
 6. האמור בתקנון זה נכתב בלשון זכר לשם הנוחות בלבד אך הינו מתייחס לשני המינים.
 7. הזמנת מוצרים באפליקציה ובאתר ההזמנות על ידי חברי מועדון כפופה לתקנון זה וגם אותו ניתן למצוא באפליקציית B-FRESH לתקנון תנאי השימוש באתר ובאפליקציית B-FRESH.  
 8. אלא אם נאמר אחרת במפורש, בהטבות הניתנות לחברי מועדון ו/או ללקוחות האתר ו/או ללקוחות האפליקציה ו/או לכלל הלקוחות לא יהיה כפל מבצעים והנחות. ומימושן כפוף לתקנון האתר והאפליקציה ו/או לתקנון זה, לפי העניין.  
 9. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי הנהלת החברה בכתובת בן ציון גליס 18, פתח תקווה, באתר הרשמי של החברה בכתובת:

www.B-fresh.org.il ובאפליקציית  B-FRESH 

 1. המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את B-FRESH בצורה כלשהי. כל התנהגות של החברה לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון, הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב כוויתור של B-FRESH על האמור בתקנון זה ו/או תחייבה לנהוג כך בעתיד. 
 2. מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של B-FRESH. במידה ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל, תפעל המסעדה לטיפול בהם בהקדם ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד B-FRESH בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול בהן.
 3. חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לכסף שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע, רשאי לפנות בכתב למנהל B-FRESH ו/או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו.
 4. החלטת מנהל B-FRESH ו/או מי שמונה על ידו לשם כך שתינתן בתוך 14 ימי עבודה, מרגע שקיבל לידיו את ההשגה, תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו
 5. תקנון זה, וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש על פיו, לרבות תוקפם ופרשנותם של הוראות התקנון יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לתקנון ולשימוש על פיו תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.